Rectal bleeding

?????e?s? ?a? a?t?e?: ?????? p???a?e?ta? ap? f??ße? p?? ß??s???ta? e?t?? t?? p???t???? ?a?a???? ?a? t?? ?????. ?? f??ße? e??a? f?s????????? ?atas?e??? ?a? ? a?µ???a??a µp??e? ?a p??????e? ap? t? sf???µ? ? ap? µ?????? t?a?µat?sµ??? st? d??µa ???? s?????? ??p?????. S?????? ?p????e? ????? ?p??ad?p?te ?e?ap??a. ?p??e? ?a s??d?eta? µe ???a s?µpt?µata s?et??? µe t?? p???t?, p?? µp??e? ?a apa?t??? p??s??? - de? t? ?e?ape?a ??a a?µ?????de? ?a? ta s?µpt?µata s?et??? µ et?? p???t? se a?t?? t?? e??t?ta. 

Te?ape?a: ???ta d???µase ?a ?ata?a??se?? pe??ss?te?a p??s??a ?a?a???? ? f?t???? ??e? ??a ?a ???e?? ta ??p?a?? s?? p?? µa?a?? ?a? p?? e????a st? ?a ap?ß??????. ?a pe??ss?te?a f???ta ?a? ?a?a????, t? p???sp??? ??µ? ?a? ta d?µ?t??a?? pe???aµß????? f?t??? ??e?. ??t? µa?a???e? ta ??p?a?a ?a? ta ???e? p?? e????a st? ?a ap?ß??????. ???a? f?s???????? ?a sf???esa? ???? ?ta? p??a??e?? st? ap?????t???? a??? t? ?pe?ß????? sf???µ? ???e? t?? f??ße? st? p???t??? ?a???? ?a? ???? ap? t?? ???? ?a f??s?????? ?a? e??a? p?? e????? ?a a?µ???a??s???. ??? ? a?µ???a??a s??e??ste?, e??a? s?µa?t??? ?a s?????e?te?? ?t? de s?µßa??e? ??t? ????, t? ??s?? ?a s?µßa??e? ??t? s?ßa?? a????eta? se ?t?µa ??? t?? ?????a? t?? 55 et??. 

S?????? apa?t???ta? ap??? ?e?ape?e? st??? e??te?????? as?e?e?? ?p?? e??se?? ?a? d?s?µ? t?? a?µ?????d??. ???? sp???a µp??e? ?a ??e?aste? ?e????????? ep?µßas?.

Tip Title